IX Auto Logo

Καλώς ήρθατε στο ixauto.gr, το μοναδικό πλήρως ανεξάρτητο και απόλυτα έγκυρο μέσο ενημέρωσης για το αυτοκίνητο.


 
Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας


Σε συνθήκες βαθειάς και συνεχιζόμενης ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας και πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πρώτες τεκμηριωμένες ενδείξεις για την πορεία των επιχειρήσεων το 2012.
Του Δημήτρη Σπυράκη
Η ICAP Group ανέλυσε στοιχεία ισολογισμών και αποτελεσμάτων 762 επιχειρήσεων με δημοσιευμένους ισολογισμούς που λήγουν 30 Ιουνίου 2012, οι οποίοι μπορούν να δώσουν μία πρώτη εικόνα για τις εξελίξεις στον ιδιωτικό τομέα. Από τις 762 επιχειρήσεις, 208 είναι βιομηχανικές, 202 εμπορικές και 352 παροχής υπηρεσιών (πλην τραπεζών-ασφαλειών), στις οποίες υπάρχουν και ορισμένες τουριστικές και τεχνικές εταιρίες. Τα μεγέθη των επιχειρήσεων αυτών για το 2012 (περίοδος 1/7/2011-30/6/2012) συγκρίνονται με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων ακριβώς επιχειρήσεων για το 2011 (περίοδος 1/7/2010-30/6/2011) και τα αποτελέσματα που προκύπτουν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
 
Από τα οικονομικά στοιχεία του συνόλου του δείγματος (762 επιχειρήσεις) με βάση τους δημοσιευμένους ισολογισμούς που καλύπτουν τα παραπάνω κριτήρια, προκύπτουν σημαντικές διαφορές ανά τομέα δραστηριότητας, ωστόσο κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι οι ευρύτεροι τομείς κατέγραψαν απώλειες εσόδων. Ο κύκλος εργασιών ήταν και πάλι μειωμένος, ενώ ο μόνος τομέας που παρουσίασε θετικό αποτέλεσμα (κέρδη προ φόρου) για την τελευταία χρήση ήταν το εμπόριο, το οποίο οφείλεται ουσιαστικά σε μία μεγάλη επιχείρηση με υψηλή κερδοφορία (Jumbo AE), η οποία και επηρέασε όχι μόνο το τομεακό, αλλά και το συνολικό αποτέλεσμα του δείγματος.
 
Βάσει των ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσης του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος, προκύπτει συνολική μείωση πωλήσεων 6,4% στην τελευταία χρήση. Παράλληλα όμως υπήρξε αισθητή συγκράτηση του κόστους των πωλήσεων, γεγονός που οδήγησε σε λιγότερο έντονη μείωση των αντίστοιχων μικτών κερδών 4,2%. Περαιτέρω, το 2012 υπήρξε απότομη πτώση 50% των προμηθειών και λοιπών λειτουργικών εσόδων, γεγονός καθοριστικό που οδήγησε σε συρρίκνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, τα οποία κατέγραψαν πτώση 59,5% το τελευταίο έτος.


 
Παρόλη αυτή την αρνητική εξέλιξη, το τελικό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο, γεγονός που προήλθε αποκλειστικά από τη (θετική) διαμόρφωση των μη λειτουργικών στοιχείων και ιδιαίτερα την πτώση, σχεδόν 50%, των μη λειτουργικών εξόδων, με συνέπεια τελικά την αναστροφή του τελικού αποτελέσματος, από ζημίες 15.200.000 ευρώ το 2011, σε κέρδη ύψους 10.600.000 ευρώ το 2012. Αν από το συνολικό δείγμα εξαιρεθεί η εταιρία Jumbo AE, τότε το τελικό αποτέλεσμα θα παρέμενε ζημιογόνο και στις δύο χρήσεις, διαμορφούμενο σε 86.300.000 ευρώ το 2012 από 117.300.000 το 2011.
Τα συνολικά κέρδη EBITDA των 762 επιχειρήσεων του δείγματος υποχώρησαν περίπου 5,9%. Από τους επί μέρους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην τραπεζών-ασφαλειών), ο τελευταίος εμφάνισε το χειρότερο αποτέλεσμα, παρόλη τη μείωση των ζημιών του το τελευταίο έτος. Όσον αφορά στα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού των επιχειρήσεων του δείγματος συνολικά, τα συνολικά τους κεφάλαια μειώθηκαν 5,2% το 2012, εξαιτίας κυρίως της αντίστοιχης συρρίκνωσης 36,9% των διαθεσίμων τους, γεγονός ενδεικτικό του περιορισμού της ταμειακής τους ρευστότητας. Απ’ την άλλη, τα ίδια κεφάλαια περιορίσθηκαν 1,2%, ενώ μειώθηκαν και οι συνολικές υποχρεώσεις, οι μεσομακροπρόθεσμες 12,1%, οι βραχυπρόθεσμες (οι οποίες καλύπτουν και το μεγαλύτερο μέρος του Παθητικού), 5,4%.
 
Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, δεδομένης της προαναφερθείσας αναστροφής στο τελικό αποτέλεσμα (καταγραφή πολύ χαμηλών κερδών συνολικά), τόσο η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων όσο και το περιθώριο καθαρού κέρδους ανέκτησαν μεν θετικό πρόσημο, ωστόσο οι τιμές των δεικτών ήταν οριακές. Επισημαίνεται ακόμη η βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους, από 23,58% το 2011 σε 24,14% το 2012. Παράλληλα, οι δείκτες ρευστότητας εμφάνισαν επιδείνωση. Τέλος, ο μέσος όρος προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων διαμορφώθηκε σε 112 ημέρες το 2012 και παραμένει υψηλότερος του αντίστοιχου μέσου όρου εξόφλησης προμηθευτών (96 ημέρες).


 
Αρνητικά αποτελέσματα στη Βιομηχανία
Στο δείγμα της έρευνας συμμετείχαν 208 βιομηχανικές εταιρίες με δημοσιευμένους ισολογισμούς που λήγουν 30 Ιουνίου 2012. Με βάση τα ενοποιημένα αποτελέσματα του δείγματος, προκύπτει επιδείνωση αποτελεσμάτων για τη βιομηχανία. Οι συνολικές πωλήσεις κατέγραψαν μικρή μείωση 2,7% το 2012, η οποία συνοδεύτηκε από περιορισμό των αντίστοιχων μικτών κερδών 2%. Ωστόσο, η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων κυρίως από τα σταθερά υψηλά λοιπά λειτουργικά έξοδα, αλλά και τις αυξημένες χρηματοοικονομικές δαπάνες, είχε σαν συνέπεια να εξανεμισθούν σχεδόν τα λειτουργικά κέρδη (υπήρξε δραστική μείωση 97% του αντίστοιχου λειτουργικού αποτελέσματος). Η επιδείνωση αυτή ήταν καθοριστική και οδήγησε σε ανατροπή του τελικού αποτελέσματος των βιομηχανικών εταιριών, με καταγραφή ζημιών 8.400.000 ευρώ το 2012, έναντι κερδών (προ φόρου) 4.300.000 ευρώ το 2011. Παράλληλα σημειώθηκε αισθητή μείωση και σε επίπεδο κερδών EBITDA (σχεδόν 9%).
 
Ζημιές και στο Εμπόριο
Τα αποτελέσματα του δείγματος των 202 επιχειρήσεων από τον τομέα του εμπορίου αναδεικνύουν ξεκάθαρα το κλίμα ύφεσης που επεκράτησε στην αγορά, καθώς οι  πρώτες επιχειρήσεις που δημοσίευσαν ισολογισμό εντός του 2013, εμφάνισαν σημαντική μείωση τόσο των πωλήσεων τους (-11,6%), όσο και των μικτών κερδών τους (-10,9%) στην τελευταία χρήση. Με δεδομένο τον περιορισμό της ζήτησης, η αξιόλογη μείωση 11,9% των υψηλών λοιπών λειτουργικών εξόδων των εμπορικών επιχειρήσεων, επέδρασε θετικά και είχε σαν αποτέλεσμα το λειτουργικό περιθώριο να μειωθεί με λιγότερο έντονο ρυθμό (-7,2%).
 
Οι δυσμενείς συνθήκες της αγοράς οδήγησαν σε νέα συρρίκνωση της κερδοφορίας των εμπορικών επιχειρήσεων. Τα κέρδη προ φόρου κατέγραψαν και πάλι πτώση 20,2% και διαμορφώθηκαν σε 83.300.000 ευρώ, ενώ σε επίπεδο κερδών EBITDA οι απώλειες ήταν χαμηλές (-1,3%). Να τονισθεί ότι στη διαμόρφωση της κερδοφορίας των εμπορικών επιχειρήσεων του δείγματος, απόλυτα καθοριστική ήταν και πάλι η συμμετοχή μίας συγκεκριμένης εταιρίας με υψηλές επιδόσεις, χωρίς τη συμμετοχή της οποίας το τελικό καθαρό αποτέλεσμα του τομέα θα ήταν αρνητικό το 2012, σε 13.700.000 ευρώ.
 
Παροχή «ζημιών» στις Υπηρεσίες
Από τα ομαδοποιημένα αποτελέσματα χρήσης των 352 εταιριών παροχής υπηρεσιών (πλην τραπεζών-ασφαλειών), διακρίνεται ενδεχόμενα κάποια τάση ανακοπής της ραγδαίας επιδείνωσης που χαρακτήριζε την κατηγορία αυτή τα αμέσως προηγούμενα έτη, ωστόσο παραμένει μεγάλη η απόσταση μέχρι την ανάκτηση της κερδοφορίας. Ο συνολικός κύκλος εργασιών παρέμεινε απόλυτα στάσιμος, παράλληλα όμως περιορίσθηκε σημαντικά το κόστος πωλήσεων, με συνέπεια την εντυπωσιακή βελτίωση του μικτού κέρδους 86,7%. Παρόλα αυτά υπήρξε δραστική επιδείνωση σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων, η οποία όμως αντισταθμίστηκε ως ένα βαθμό από την διαμόρφωση του μη λειτουργικού αποτελέσματος (λόγω δραστικής μείωσης των μη λειτουργικών εξόδων). Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο και στις δύο χρήσεις, ωστόσο υπήρξε σημαντική μείωση των ζημιών, από 123.900.000 ευρώ το 2011 σε 64.300.000 το 2012.


 
Άπατος ο κλάδος του Αυτοκινήτου
Αν και δεν έχει ανακοινωθεί κάποια έρευνα από την ICAP που να αφορά τελευταία στοιχεία του κλάδου του Αυτοκινήτου, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, μόλις το 10% των επιχειρήσεων εδώ θα είχε λογιστικά κέρδη το 2012. Και λέω λογιστικά, γιατί επί της ουσίας, η όποια πολύ χαμηλή κερδοφορία, διαμορφώνει ουσιαστικά μηδενική πιστοληπτική ικανότητα, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην έχουν δυνατότητα εισροής κεφαλαίων μέσω του δανεισμού, για να τα αξιοποιήσουν στη βελτίωση της διαχείρισής τους, είτε με την επένδυση σε νέες, κερδοφόρες δραστηριότητες, είτε στη διαχείριση συσσωρευμένων ζημιών, με σκοπό την μακροπρόθεσμη, έστω, εξυγίανσή τους. Το άσχημο εδώ είναι ότι, ακόμη και ισχυρές και πολύ δραστήριες επιχειρήσεις του κλάδου του Αυτοκινήτου, κινδυνεύουν με πτώχευση, αφού το τέλος του 2012 τις βρήκε στα όριά τους, ενώ το ξεκίνημα του 2013 είναι το χειρότερο που μπορούσε να γίνει.
 
Ευχαριστούμε την κυβέρνηση για το πρόγραμμα σωτηρίας
Αυτό θα μπορούσε να είναι ο επίλογος, και παράλληλα μία ειρωνική απάντηση ολόκληρου του επιχειρηματικού κλάδου, ανεξαρτήτως δραστηριότητας, για την «άριστη» διαχείριση των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών, που για άλλη μία φορά (Θεέ μου, για πόσο ακόμη), έδειξαν την ανικανότητα διαχείρισης του οικονομικού προβλήματος της χώρας, αφήνοντας να πλανάται στα κεφάλια όλων μας η αίσθηση του «αργού θανάτου». Χωρίς να θέλω να «τραβήξω» στα άκρα την κατάσταση, για άλλη μία φορά, θα πω ότι χρειάζονται άμεσα δραστικές αποφάσεις για τη διασφάλιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και πάλι σε ρυθμούς βιώσιμους. Όσο καθυστερούν οι αποφάσεις αυτές, τόσο περισσότερο μας κάνουν να πιστεύουμε ότι υπάρχει σκοπιμότητα στην καταστροφή των πάντων κι όχι απλά, λανθασμένη διαχείριση. Και κλείνω με το «ανέκδοτο της χρονιάς», δια στόματος του υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας, κ. Στουρνάρα: «Το 2014 επιστρέφουμε στις αγορές»!
 
(Το θέμα αυτό αναρτήθηκε την 20/02/2013, 02:58 πμ.) 
Σας Προτείνουμε
Αν ενδιαφέρεστε για Lancia
ΑΦΟΙ ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΟΕ

Συνεργείο - Φανοποιείο/Βαφείο - Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ
Βουλιαγμένης 270, 173 43 Αγ. Δημήτριος Αττικής
Τηλ.: +302109751184, +302109707707, Fax: +302109712710
E-mail: butinaros@gmail.com, Website: www.vitinaroscars.gr
 
Χρήσιμα